‘Leven en verlangen in verbinding’

In de Opstandingskerk geloven we dat de woorden van Jezus en het christen zijn ook in deze tijd, of misschien juist in deze tijd, relevant zijn. We willen gemeenteleden, kerkbezoekers en mensen in de omgeving van de Opstandingskerk inspireren om de liefde van God te leren kennen en van waarde te zijn voor Utrecht.

Uitgangspunt

Jezus vat de visie en missie van God drie-enig kort samen in Johannes 3:16:
‘Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet
verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’
God drie-enig (Vader, Zoon en Heilig Geest) heeft een missie om vanuit zijn liefde voor de wereld de mensen bij hem te brengen. Het hele Bijbelverhaal laat zien dat de mensen die bij God horen, een rol hebben in deze missie. Zij mogen tot zegen zijn voor de wereld en laten zien hoe goed het leven met God is, om zo anderen daar ook bij uit te nodigen. Jezus zegt het als volgt in Johannes 13:35:
‘Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’
We mogen als kerk bijdragen aan de grote missie van God.

visie

Als gemeenschap van leerlingen van Jezus zijn we geliefd door de Vader, gered door de Zoon en geïnspireerd door de Heilige Geest. We maken onderdeel uit van Gods grote missie in deze wereld, in onze eigen stad en onze eigen tijdsgeest. Iedereen is uitgenodigd, van jong tot oud, om deel te nemen aan de gemeenschap van de Opstandingskerk en vanuit daar zenden we elkaar weer uit getuigend van Gods liefde. Als gemeente zijn we een familie voor elkaar en bieden we elkaar een thuis. Ieder mens heeft zijn eigen unieke plek, ongeacht leeftijd, achtergrond of voorkeur. Samen aanbidden we God, delen we in Zijn liefde en dienen we elkaar en de stad.

missie

Als gemeenschap willen we:

God eren,
groeien in geloof en verbondenheid met God de Vader, Zijn Zoon en de Heilige Geest,
een familie voor elkaar zijn,
elkaar toerusten en ons geloof in de praktijk brengen,
het evangelie verkondigen.

Zo willen we samen bouwen aan Gods Koninkrijk.

focuspunten

Aan deze visie en missie kun je op heel veel verschillende manieren uitvoering geven. Met de focuspunten willen we een kader geven voor de plannen die we nu maken.

1. Leven met de Heer

Met Christus opgestaan willen we Hem steeds beter leren kennen en Hem volgen. In de diensten eren we God en verkondigen we het evangelie. Aan de hand van duidelijke thema’s voor diensten, kringen en cursussen pakken we dit uit en passen we dit toe. Als gemeente met veel kinderen is het doorgeven van het evangelie aan de volgende generaties van het grootste belang.

2. Leven met elkaar

We zijn een gemeente van huiskringen en daar delen we lief en leed. Daarnaast blijven met elkaar zoeken naar andere vormen en activiteiten om elkaar steeds beter te leren kennen, meer met elkaar te delen en van elkaar te leren als gemeenschap. Omdat we leven met elkaar belangrijk vinden, houden we het aantal taken en functies beperkt.

3. Leven met onze naasten

Ons dagelijks leven in de huidige samenleving stelt ons steeds voor de vraag hoe daar als Christen het evangelie te verkondigen. Het antwoord op die vraag is voor iedereen verschillend. Juist daarom ondersteunen we op verschillende manieren elkaar om het goede nieuws ook op de plek waar je leeft en werkt te laten zien. Dat doen we door het verder uitbouwen van de Utrechtgroepen en acties van de diaconie, en ook door samen na te denken over actuele thema’s die spelen in de samenleving en het aanbieden van (alpha)cursussen. Als Opstandingskerk willen we tot zegen zijn voor onze naasten en doen we dit samen met de andere kerken in de stad.